flowers-white.svg

Privacyverklaring.

Privacy Statement - Aarlesche Erven

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Aarlesche Erven is een samenwerkingsverband tussen de ondernemingen: Ballast Nedam Development, Novaform Vastgoedontwikkelaars, Van Wanrooij/Van Schijndel, Heijmans Vastgoed en Zuidgrond (BPD & Janssen de Jong). Hierna genoemd: ‘de samenwerkingspartners’. 

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt en uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de samenwerkingspartners.

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan de onderdelen van de samenwerkingspartners en partners die deze privacyverklaring gebruiken.
  • Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

2. Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.
 
3. Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

  • U daar toestemming voor hebt gegeven;
  • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
  • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de samenwerkingspartners. Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. De samenwerkingspartners blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

4. Cookies en hyperlinks
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan de samenwerkingspartners op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.

Bij uw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij u over deze cookies en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen of wij cookies wel of niet mogen plaatsen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Uw recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

U kunt bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan privacy@vanwanrooij.nl t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Wij zorgen ervoor dat u binnen vier weken antwoord krijgt. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens vier weken verlengd worden.

6. Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

  • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
  • Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. 
  • Ook heeft u het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Ten slotte heeft u het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.

Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

U kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 6. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

8. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de samenwerkingspartners. 

De Privacy Officer van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is te bereiken via email (privacy@vanwanrooij.nl) of telefoon (+31(0) 73 53 40 400).

10. Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze websites, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.

Vragen?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door van Wanrooij? Dan kun je een e-mail sturen naar privacy@vanwanrooij.nl.

Laatste update van deze verklaring: 01 06-2021